Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Cai

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Cai

Thuần Nghị Kiên Thái Vương