Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ưng Đăng

Ngài

Nguyễn Phúc Ưng Đăng
Vua Kiến Phước 建 福

Giảng Tông Nghị Hoàng Đế 簡 宗 毅 皇 帝