Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ưng Thị

Ngài

Nguyễn Phúc Ưng Thị
Vua Đồng Khánh 同慶

Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế