Tiểu sử của Ngài Ngài Nguyễn Phúc Ưng Thị (阮福膺豉) Nguyễn Phúc Ưng Đường (阮福膺禟) Nguyễn Phúc Biện (阮福昪) (1864 - 1889)

Ngài

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Thị (阮福膺豉) Nguyễn Phúc Ưng Đường (阮福膺禟) Nguyễn Phúc Biện (阮福昪) (1864 - 1889)
Niên hiệu: Đồng Khánh 同慶 (1885 - 1889)

Đức Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế

 

Phu nhân:

- Nguyễn Hữu Thị Nhàn - Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu (輔天純皇后)

- Dương Thị Thục - Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu (佑天純皇后)

- Nguyễn thị - Nhất giai Quý phi (一階貴妃)

- Trần Đăng Thị Đồng - Nhị giai Quan phi (二階觀妃)

- Phan Văn thị - Nhị giai Giai phi (二階佳妃)

- Hồ Văn thị - Tam giai Chính tần (三階正嫔)

- Nguyễn Văn thị - Tam giai Nghi tần (宜嬪)

- Trần Văn thị - Tứ giai Dự tần (四階豫嬪)

- Hồ Thị Quy - Lục giai Tiệp dư (六階婕妤)

- Mai Văn thị - Lục giai Tiệp dư (六階婕妤)

- Nguyễn Văn thị - Thất giai Quý nhân (七階貴人)

- Nguyễn Hữu thị - Bát giai Mỹ nhân (八階美人)

- Trịnh Văn thị - Cửu giai Tài nhân (九階才人)

- Mai thị - Tài nhân vị nhập giai (才人未入階)

- Nguyễn Thị Điền - Nữ quan

- Bá Hiệp - Cung nhân

- Lưu Ngân - Cung nhân

Hoàng đế Đồng Khánh 同慶
Nguyễn Phúc Ưng Thị (阮福膺豉) - Nguyễn Phúc Ưng Đường (阮福膺禟 - Nguyễn Phúc Biện (阮福昪),
Thân phụ: Nguyễn Phúc Hồng Cai. Thân mẫu: Bùi Thị Thanh.
Sinh 19 tháng 2 năm 1864 mất 28 tháng 1 năm 1889,
Con nuôi Vua Tự Đức.