Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Nhân

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Nhân

Công chúa