Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tuyên

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tuyên

Hoàng tử Nghi