Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (阮福玉玿)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (阮福玉玿)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (阮福玉玿)
Năm sinh năm mất không rõ
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Uyên
Lên 1 tuổi thì mất.