Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Thiều

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Thiều