Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Vũ (阮福綿宇)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Vũ (阮福綿宇)
Hòa Thận (和慎)

Lạc Hóa Quận Công (樂化郡公)

Lạc Hóa Quận Công (樂化郡公)
Hòa Thận (和慎)
Nguyễn Phúc Miên Vũ (阮福綿宇)
Sinh 21 tháng 2 năm 1822 mất 17 tháng 11 năm 1849
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Vĩnh Hoả
Bộ tên (火)
Có 10 con trai, ba con gái.