Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Vũ

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Vũ

Lạc Hóa Quận Công