Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhàn Thục (阮福嫻淑)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhàn Thục (阮福嫻淑)
Tuệ Nhã (慧雅)

Gia Lạc Công Chúa (嘉樂公主)

Gia Lạc Công Chúa (嘉樂公主)
Tuệ Nhã (慧雅)
Nguyễn Phúc Nhàn Thục (阮福嫻淑)
Sinh 15 tháng 6 năm 1828 mất 2 tháng 12 năm 1864
Thân mẫu Tài nhân Đỗ Thị Cương
Phu quân Nguyễn Văn Tuấn.
Có ba con trai.