Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)

Ngài

Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)
Cung Thuận (恭慎)

Kiến An Vương (建安王)

Kiến An vương (建安王)
Cung Thuận (恭慎)
Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)
Sinh 5 tháng 10 năm 1795 mất 14 tháng 11 năm 1849
Thân mẫu Thuận Thiên Cao Hoàng hậu