Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Đài

Ngài

Nguyễn Phúc Đài

Kiến An Vương