Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Hoạn

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Hoạn

Hoàng tử Hoạn