Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Trân

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Trân

Phú Triêm Công Chúa