Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Hựu

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Hựu

Hoàng tử Hưu