Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhu Hòa

Ngài

Nguyễn Phúc Nhu Hòa

Công chúa