Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhu Hòa (阮福柔和)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhu Hòa (阮福柔和)

Đa Lộc Công Chúa (多祿公主)

Đa Lộc Công Chúa (多祿公主)
Nguyễn Phúc Nhu Hòa (阮福柔和)
Sinh 31 tháng 7 năm 1836 mất 7 tháng 8 năm 1929
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Phu quân Hồ Hoàn.