Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Cảnh, Hoàng Thái Tử

Ngài

Nguyễn Phúc Cảnh, Hoàng Thái Tử
Phòng Anh Duệ

Đông Cung Nguyên Soái

Nguyễn Phúc Cảnh
(1780-1801) Tự: Quang
Tước: Đông Cung Nguyên Soái
Thụy: Anh Duệ Hoàng Thái Tử
Ngài lập Phòng Anh Duệ

 

Phu nhân:

- Tống Phước Thị Quỳnh - Đệ Nhất Quý Nương - Từ Huệ Quý Nhân

Mời vào trang website Mời vào trang website Anh Duệ