Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Cảnh (阮福景)

Ngài

Nguyễn Phúc Cảnh (阮福景)

Anh Duệ Hoàng Thái Tử (英睿皇太子)

Nguyễn Phúc Cảnh
(1780-1801) Tự: Quang
Tước: Đông Cung Nguyên Soái
Thụy: Anh Duệ Hoàng Thái Tử

 

Phu nhân:

- Tống Phước Thị Quỳnh - Đệ Nhất Quý Nương - Từ Huệ Quý Nhân

Mời vào trang website Mời vào trang website Anh Duệ