Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Mỹ Thủy

Ngài

Nguyễn Phúc Mỹ Thủy

Thái Bình Công - Mẫn Khắc

 

Con gái: