Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tinh

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tinh

Hoàng tử Tinh