Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿𡨽)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿𡨽)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿𡨽)
Sinh 5 tháng 1 năm 1829 mất 30 tháng 7 năm 1837
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).