Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Nghi

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Nghi

Ninh Thuận Quận Vương