Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Trạch

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Trạch

Hoàng tử Trạch