Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Trạch (阮福綿宅)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Trạch (阮福綿宅)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Trạch (阮福綿宅)
Sinh 18 tháng 5 năm 1824 mất 15 tháng 2 năm 1826
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Thờ tại đền Triển Thân.