Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhu Tĩnh

Ngài

Nguyễn Phúc Nhu Tĩnh

Công chúa