Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhu Tĩnh

Ngài

Nguyễn Phúc Nhu Tĩnh

mất sớm

Nguyễn Phúc Nhu Tĩnh
Sinh 3 tháng 8 năm 1839 mất 11 tháng 4 năm 1845
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Xuân
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).