Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Túc (阮福绵宿)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Túc (阮福绵宿)
Hoà Lượng (和諒)

Ba Xuyên Quận Công (巴川郡公)

Ba Xuyên Quận Công (巴川郡公)
Hoà Lượng (和諒)
Nguyễn Phúc Miên Túc (阮福绵宿)
Sinh 26 tháng 2 năm 1827 mất 1 tháng 1 năm 1854
Thân mẫu Quý nhân Cái Thị Trinh
Bộ tên Mễ (米)
Không có con thừa tự