Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Túc

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Túc

Ba Xuyên Quận Công