Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tĩnh Trang

Ngài

Nguyễn Phúc Tĩnh Trang

mất sớm

Nguyễn Phúc Tĩnh Trang
Sinh 13 tháng 7 năm 1840 mất 30 tháng 6 năm 1847
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).