Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tĩnh Trang

Ngài

Nguyễn Phúc Tĩnh Trang

Công chúa