Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Sạ (阮福綿宱)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Sạ (阮福綿宱)

Tĩnh Gia Công (靜嘉公)

Tĩnh Gia Công (靜嘉公)
Nguyễn Phúc Miên Sạ (阮福綿宱)
Sinh 13 tháng 3 năm 1830 mất 13 tháng 1 năm 1902
Thân mẫu Cung nhân Hồ Thị Thể
Bộ tên Nghiễm (广)
Có 9 con trai, 7 con gái.