Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhân Trinh

Ngài

Nguyễn Phúc Nhân Trinh

Công chúa