Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhàn Trinh (阮福嫻貞)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhàn Trinh (阮福嫻貞)

Hoàng nữ

Nguyễn Phúc Nhàn Trinh (阮福嫻貞)
Sinh 1829 mất 1 tháng 11 năm 1839
Thân mẫu Tiệp dư Lê Thị Ái