Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Gia Trinh

Ngài

Nguyễn Phúc Gia Trinh

Công chúa