Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Gia Trinh (阮福嘉貞)

Ngài

Nguyễn Phúc Gia Trinh (阮福嘉貞)
Mỹ Thục (美淑)

Mậu Hòa Công Chúa (懋和公主)

Mậu Hòa Công Chúa (懋和公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Gia Trinh (阮福嘉貞)
Sinh 25 tháng 9 năm 1823 mất 19 tháng 9 năm 1885
Thân mẫu Mỹ nhân Đoàn Thị Thụy
Phu quân Trần Văn Đức.
Có 9 con trai, 3 con gái.