Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhân Thận

Ngài

Nguyễn Phúc Nhân Thận

Công chúa