Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tiệp (阮福綿寁)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tiệp (阮福綿寁)
Huệ Mục (惠睦)

Duy Xuyên Quận Công (濰川郡公)

Duy Xuyên Quận Công (濰川郡公)
Huệ Mục (惠睦)
Nguyễn Phúc Miên Tiệp (阮福綿寁)
Sinh 18 tháng 8 năm 1832 mất 9 tháng 12 năm 1871
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Thị Viên
Bộ tên Kiến (見)
Có 5 con trai, 6 con gái.