Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tiệp

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tiệp

Duy Xuyên Quận Công