Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhàn Tĩnh (阮福嫻靜)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhàn Tĩnh (阮福嫻靜)
Đoan Tuệ (端慧)

Thuận Hòa Công Chúa (順和公主)

Thuận Hòa Công Chúa (順和公主)
Đoan Tuệ (端慧)
Nguyễn Phúc Nhàn Tĩnh (阮福嫻靜)
Sinh 3 tháng 3 năm 1832 mất 24 tháng 3 năm 1863
Thân mẫu Cung nhân Lý Thị Cầm
Phu quân Nguyễn Văn Ngữ.
Có một con gái.