Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lương Trinh

Ngài

Nguyễn Phúc Lương Trinh

Công chúa