Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Trữ (阮福綿宁)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Trữ (阮福綿宁)
Cung Mục (恭睦)

Tuân Quốc Công (遵國公)

Tuân Quốc Công (遵國公)
Cung Mục (恭睦)
Nguyễn Phúc Miên Trữ (阮福綿宁)
Sinh 11 tháng 7 năm 1820 mất 20 tháng 8 năm 1890
Mẫu thân Tài nhân Đinh Thị Nghĩa Trúc
Bộ tên (竹)
Có 13 con trai, 10 con gái.