Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Trữ

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Trữ

Tuân Quốc Công