Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Cửu (阮福玉玖)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Cửu (阮福玉玖)
Uyển Thục (婉淑)

An Lễ Công Chúa (安禮公主)

An Lễ Công Chúa (安禮公主)
Uyển Thục (婉淑)
Nguyễn Phúc Ngọc Cửu (阮福玉玖)
Sinh 1802 mất 1846
Thân mẫu Tiệp dư Dương Thị Sự
Năm 1823, lấy phò mã Lê Hậu (con của công thần Lê Chất), sinh được ba con trai, một con gái.