Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Cung (阮福綿宮)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Cung (阮福綿宮)
Đôn Thuận (敦順)

Sơn Định Quận Công (山定郡公)

Sơn Định Quận Công (山定郡公)
Đôn Thuận (敦順)
Nguyễn Phúc Miên Cung (阮福綿宮)
sinh 17 tháng 1 năm 1824 mất 2 tháng 10 năm 1849
Thân mẫu Quý nhân Nguyễn Thị Trường
Bộ tên Dậu (酉)
Có 7 con trai, 4 con gái.