Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Phong (阮福綿寷)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Phong (阮福綿寷)
Tĩnh Ý (靜懿)

Tân Bình Quận Công (新平郡公)

Tân Bình Quận Công (新平郡公)
Tĩnh Ý (靜懿)
Nguyễn Phúc Miên Phong (阮福綿寷)
Sinh 16 tháng 5 năm 1824 mất 30 tháng 10 năm 1860
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tùng
Bộ tên Cách (革)
Có một con trai, ba con gái.