Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Lịch (阮福綿𡫯)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Lịch (阮福綿𡫯)

An Thành Vương (安城王)

An Thành Vương (安城王)
Nguyễn Phúc Miên Lịch (阮福綿𡫯)
Sinh 13 tháng 5 năm 1841 mất 5 tháng 11 năm 1919
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc Kim
Bộ tên (金)
Chào đời sau khi vua cha mất.
Có 8 con trai, 6 con gái.