Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tỉnh

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tỉnh

Điện Quốc Công