Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿㝭)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿㝭)
Cung Nhã (恭雅)

Điện Quốc Công (奠國公)

Điện Quốc Công (奠國公)
Cung Nhã (恭雅)
Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿㝭)
Sinh 11 tháng 11 năm 1830 mất 18 tháng 3 năm 1870
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Bộ tên Điền (田)
Có 10 con trai, 7 con gái.