Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Chính (阮福晸)

Ngài

Nguyễn Phúc Chính (阮福晸)

mất sớm

Nguyễn Phúc Chính (阮福晸) 1807
Thân mẫu Hiền phi Ngô Thị Chính
Thờ tại đền Triển Thân. (Thân Huân Từ)