Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Bửu 阮福綿寶

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Bửu 阮福綿寶
Duy Thiện (惟善), hiệu Khiêm Trai (謙齋)

Tương An Quận vương 襄安郡王