Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Chi

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Chi

Vĩnh Lộc Quận Công