Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Chí (阮福綿寘)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Chí (阮福綿寘)
Cung Lượng (恭亮)

Vĩnh Lộc Quận Công (永禄郡公)

Vĩnh Lộc Quận Công (永禄郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Chí (阮福綿寘)
Sinh 20 tháng 9 năm 1836 mất 18 tháng 12 năm 1888
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Bộ tên Lập (立)
Có 13 con trai, 18 con gái.