Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến

Bảo Thuận Công Chúa