Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến (阮福玉玔)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến (阮福玉玔)
Trinh Tuệ (貞慧)

Bảo Thuận Công Chúa (保順公主)

Bảo Thuận Công Chúa (保順公主)
Trinh Tuệ (貞慧)
Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến (阮福玉玔)
Sinh 20 tháng 10 năm 1792 mất 1851
Thân mẫu Chiêu dung Phạm Thị Lộc
Năm 1818, lấy Vệ úy Nguyễn Huỳnh Toán (con của Kiến Xương Quận công Nguyễn Huỳnh Đức) nhưng phò mã mất ngay năm đó. Cải giá lấy Vệ úy Trương Văn Minh, nhưng phò mã Minh cũng mất trước.
Không có con, nhận Trương Văn Giám (con riêng của Vệ úy) làm thừa tự.