Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Thụy

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Thụy

Công chúa