Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Bàng (阮福綿㝑)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Bàng (阮福綿㝑)
Đoan Mục (端恭)

An Xuyên Vương (安川王)

An Xuyên Vương (安川王)
Đoan Mục (端恭)
Nguyễn Phúc Miên Bàng (阮福綿㝑)
Sinh 5 tháng 6 năm 1838 mất 19 tháng 8 năm 1902
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Bộ tên Bì (皮)
Có 9 con trai, 6 con gái.