Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phúc Tường

Ngài

Nguyễn Phúc Phúc Tường

Công chúa