Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phúc Tường (阮福福祥)

Ngài

Nguyễn Phúc Phúc Tường (阮福福祥)
Uyển Phương (婉芳)

Nghi Xuân Công Chúa (宜春公主)

Nghi Xuân Công Chúa (宜春公主)
Uyển Phương (婉芳)
Nguyễn Phúc Phúc Tường (阮福福祥)
Sinh 8 tháng 7 năm 1841 mất 20 tháng 3 năm 1865
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Phu quân Hoàng Tố.
Có một con trai, một con gái.