Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh

Công chúa