Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhu Thục

Ngài

Nguyễn Phúc Nhu Thục

Công chúa