Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tế

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tế

Nghĩa Quốc Công