Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bính

Ngài

Nguyễn Phúc Bính

Định Viễn Quận Vương