Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Vân (阮福玉珉)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Vân (阮福玉珉)
Hậu Mẫn (厚敏)

An Điềm Công Chúa (安恬公主)

An Điềm Công Chúa (安恬公主)
Hậu Mẫn (厚敏)
Nguyễn Phúc Ngọc Vân (阮福玉珉)
Sinh 22 tháng 6 năm 1805 mất 1869
Thân mẫu Mỹ nhân Cái Thị Thu
Năm 1823, lấy Phò mã Đô úy Nguyễn Thường Tuân (con của Thị trung Đô thống, Thiếu bảo Quận công Nguyễn Văn Khiêm), sinh được năm con trai, ba con gái.