Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phương Trinh

Ngài

Nguyễn Phúc Phương Trinh

Công chúa