Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)

Ngài

Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)
Nguyễn Phúc Chiêu (阮福昭) Hoài Trạch Công

Vua Thành Thái 成泰 1889-1907