Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thanh

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thanh

Trấn Biên Quận Công