Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Chẩn

Ngài

Nguyễn Phúc Chẩn

Thiệu Hóa Quận Vương