Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Chẩn (阮福晆)

Ngài

Nguyễn Phúc Chẩn (阮福晆)
Cung Lương (恭良)

Thiệu Hóa Quận Vương (紹化郡王)

Thiệu Hóa Quận Vương (紹化郡王)
Cung Lương (恭良)
Nguyễn Phúc Chẩn (阮福晆)
Sinh 30 tháng 4 năm 1803 mất 26 tháng 10 năm 1824
Thân mẫu Thuận Thiên Cao Hoàng hậu