Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Chẩn

Ngài

Nguyễn Phúc Chẩn